Fulltext vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Žáci a rodiče > Třídy > Družina – Bc. Lenka Kocourková, Petra Přibylová

Družina – Bc. Lenka Kocourková, Petra Přibylová

Ve školní družině se vede tato dokumentace:  

 1. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí
 3. celoroční plán činnosti
 4. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činností

Celoroční plán práce ŠD

Září –téma měsíce: Naše škola, naše družina.

 • seznámení dětí s Vnitřním řádem ŠD
 • vzájemné seznámení, navazování nových přátelství
 • poznávání školy, jejího okolí, obce
 • upevňování hygienických návyků, sebeobsluha v jídelně, v šatnách
 • vycházky – orientace v obci
 • pohybové a sportovní hry na hřišti

Říjen – téma měsíce: Barevný podzim.

 • pozorování změn přírody na podzim – vycházky
 • sbírání přírodnin
 • podzimní výzdoba prostor družiny a školy
 • zásady zdravé výživy (ovoce a zelenina)

Pouštění draků:

 • podzimní svátky – Dušičky a Halloween
 • stavění lesních domečků z přírodnin

Listopad – téma měsíce: Proměny přírody.

 • besedy o ročních obdobích
 • zvířata v lese – povídání, kreslení
 • umístění krmítka pro ptáky
 • hry v tělocvičně
 • vědomostní soutěže (Riskuj, AZ kvíz, Chcete být milionářem)
 • turnaje ve stolních hrách
 • výzdoba třídy a chodeb „Těšíme se na zimu“
 • lidské tělo, zásady první pomoci, prevence úrazů

Prosinec – téma měsíce: Vánoční čas.

 • vánoční zvyky a tradice
 • Vánoce ve světě
 • vánoční besídka ve družině, rozbalování dárků, posezení u vánočního stromečku
 • pečení perníčků
 • čertovský rej – odpoledne plné her a zábavy
 • staročeské Vánoce
 • adventní zpívání - koledy

Leden – téma měsíce: Bude zima, bude mráz.

 • novoroční předsevzetí – správná holka, správný kluk
 • vycházky, pozorování zimní přírody, stopy zvířat ve sněhu
 • zimní radovánky se sněhem
 • soutěže ve zpěvu
 • hrajeme divadlo
 • turnaje ve stolních hrách

Únor – téma měsíce: Cesta ke zdraví.

 • moje tělo, moje zdraví, otužování
 • relaxační cvičení
 • lidské tělo, zásady první pomoci, prevence úrazů
 • Karneval – zábavné odpoledne
 • zvyky a obyčeje – masopust
 • míčové hry v tělocvičně

Březen – téma měsíce: Kniha je náš přítel.

 • návštěva obecní knihovny
 • výstavka oblíbených knih
 • Vítání jara
 • výzdoba chodeb a tříd
 • zdobení a výroba kraslic
 • didaktické hry

Duben – téma měsíce: Máme rádi zvířata.

 • vycházky do přírody – příchod jara
 • domácí mazlíčci, zvířata v ZOO, ve volné přírodě
 • Velikonoce – svátky jara, zvyky a tradice
 • Den Země – úklid okolí školy, hry s ekologickou tematikou
 • dopravní výchova – pravidla silničního provozu, jízda zručnosti na kole
 • čarodějnice – odpoledne her a kouzlení, opékání párků

Květen – téma měsíce: Jsme veselé děti.

 • poznáváme léčivé byliny
 • práce s atlasem rostlin
 • státní svátky v květnu
 • týdenní projekt – „Moje maminka“
 • relaxace v přírodě
 • soutěž „O krále kuliček“
 • malování na chodník

Červen – téma měsíce: Jsme veselé děti.

 • Den dětí – zábavné odpoledne
 • pobyt v přírodě
 • koloběžkiáda
 • prstem po mapě – vlastivědné soutěže
 • památky v okolí
 • sportovní pětiboj

Rámcová skladba zaměstnání

Odpočinkové a individuální činnosti (11,05 – 12,45)

odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace (dle jejich individuálních potřeb)

relaxační cvičení, navozování a vytváření pohody žáků

 • odpočinkové a relaxační aktivity na koberci
 • prohlížení obrázků, četba knih, časopisů, poslech hudby, pohádek
 • stolní hry, hry s hračkami, společenské hry, hrátky se slovy, konverzace, vyprávění
 • hudební a hudebně-pohybové chvilky
 • aktivity zaměřené na rozvoj intrapersonální inteligence, sebereflexe, sebehodnocení
  Zájmové a rekreační činnosti (12,45 – 14,30)

Pobyt venku

sportovní:

 • aktivity zaměřené na rozvoj tělesně-kinestetické inteligence
 • kolektivní hry a soutěže
 • netradiční sporty
 • průpravná cvičení, tělovýchovné chvilky
 • posilování tělesné zdatnosti
 • upevňování morálních vlastností, potlačování nesportovního chování (fair-play)
 • vštěpování zásad bezpečnosti a hygieny při sportovních aktivitách, vytváření kladných citových vztahů v týmu
 • pohybová aktivita na čerstvém vzduchu s přihlédnutím k počasí a zdravotnímu stavu
 • tělovýchovné chvilky, míčové hry
 • soutěživé hry, pohybové hry, konstruktivní a tematické hry   
 • přírodovědné a environmentální

aktivity zaměřené na rozvoj přirozené inteligence

 • rozvoj zájmu o přírodu
 • práce s atlasy, vyhledávání informací o živé a neživé přírodě (knihovna, PC)
 • výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě, ochraně životního prostředí
 • pozorování přírody a jejích proměn
 • třídění a zpracování odpadů (sběrové akce)
 • nauka o počasí
 • péče o zeleň a rostliny v budově a areálu školy
 • estetické
 • využívání rozličných metod a prvků výtvarné, hudební, literární a dramatické výchovy
 • probouzení zájmu o četbu, poslech a dramatizaci
 • rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, pracovních dovedností
 • práce s přírodninami a netradičními materiály
 • montáže a demontáže stavebnic
 • využívání poznatků získaných ve škole, jejich aplikace v praxi
 • vedení k samostatné tvořivé práci, rozvoj kreativního myšlení
 • rozvoj řeči a komunikace
 • ohleduplné chování, tolerance odlišností (věkových, pohlavních, rasových, …)
 • hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
 • rozvíjení hudební, hudebně-pohybové
 • sebeobslužné činnosti (průběžně)
 • upevňování dopravních znalostí
 • dodržování zásad osobní hygieny
 • seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 • seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 • péče o vlastní věci
 • seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům
 • zásady stolování
 • úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činnosti
 • Hygiena a svačina (14,30 – 14,45)

Příprava na vyučování (15,00 – 16,00)

 • procvičování a upevňování probraného učiva
 • čtení z čítanek
 • vyhledávání nových informací (internet, PC)
 • výukové programy na PC
 • Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu dětí a žáků v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů

Kritéria pro přijímání žáků

Ve školním roce 2021 - 2022 budou přijati všichni žáci z I. a II. tříd. Do doplnění kapacity budou přijati někteří žáci 3. tříd dle kritérií pro přijetí.

Žáci jsou přijímáni v tomto pořadí:    

 1. žáci 1. ročníku
 2. žáci 2. ročníku
 3. žáci 3. ročníku-zájemci do naplnění kapacity

Přednostně budou přijímáni žáci pracujících rodičů a žáci dojíždějící.